Covid-19 Küresel Salgını Sürecindeki Faaliyetlerimiz

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Eczacılık Fakültesi

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Eczacılık Fakültesi akademisyenlerin uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin düşünceleri ve genel görüşleri şu şekilde özetlenmiştir:

Uzaktan eğitim faaliyeti ve online sınav sistemi Eczacılık Fakültesi tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Pandemi dönemiyle birlikte hem akademisyenler hem de öğrenciler düzeyinde daha çok dijitalleşme, dijital dünyaya adaptasyon sağlamıştır. Ayrıca akademik eğitim alanında dijital sistemleri kullanım ve uygulama konusunda tüm taraflara ciddi bir deneyim kazandırmıştır. Acil durumlarda tüm öğrencilere ve akademisyenlere organize olabilme, birlik halinde hareket etme ve yeniliklere adaptasyon yeteneği kazandırmıştır.

Online SINAV sistemi:

Eczacılık Fakültesinde 14 dersin sınavı online olarak yapılmıştır. Sınavlarda online sistem uygulaması oldukça yararlı olmakla birlikte, mevcut uygulama ve zamana yayılan bir sınav sistemi, ayrıca akademisyenlerin vize sınavlarındaki deneyimleri; öğrencilerin online sınavlarda tam bilgisini ve başarısını değerlendirme ve adil puan alma konusunda bazı tereddütleri doğurmaktadır.

Final sınavları eğer online yapılacak ise, final sınavları için daha adil, eşitlikçi bir ortam sağlanması önem kazanmaktadır.   Bireysel olarak UZEM üzerinden sözlü sınav yapmak belki daha adil olacaktır. Bu durumda her öğrenciye özel sorular hazırlamak ve sözlü olarak UZEM’den cevap almak gerekir. Ancak bu sınav sistemi 90 ve daha fazla öğrenci mevcudu bulunan dersler açısından zaman sıkıntısı yaratabilir, bu durumda bir dersin sözlü olarak sınavının yapılması birkaç günü alabilir. Bu öneri  dezavantajı ve adil bir sınav ortamı sunma koşulu birlikte değerlendirilmelidir.

Pandemi dönemi vize ve final sınavları online yapılabilir, ancak pandemi sonrası tekrar yüzyüze eğitimde ayrıca 2. bir Final sınavı da düşünülebilir. Özetle, online sistem ve üniversitede olmak üzere 2 final sınav yapılması adil değerlendirme sağlayabilir.  Eğer pandemi kısıtlamaları yaz döneminde de devam ederse, bu durumunda MEB’in ilk ve orta öğretimde uygulayacağı bahar döneminde öğrencilerin derslerden sorumlu olarak geçmesi, üniversite öğrencileri için de düşünülebilir. 2021 yılında hafta sonları dersler veya yaz okulu ücreti ödemeden 2021 yaz dönemi telafi olarak dersler yapılabilir.

Online vize sınavları Fakültemizde 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapıldığından, siteminin tam olarak değerlendirilebilmesi ancak uygulama sonuçları alındıktan sonra daha kapsamlı yapılabilecek ve gerektiğinde sağlıklı öneriler sunulabilecektir.

Uygulamalı Dersler ve Stajlar:

Öncelikle 2020 yılında mezun olacak öğrencilerin online sistemde yapılması mümkün olmayan laboratuvar çalışmalarını içeren uygulamalı dersleri ve pandemi nedeniyle eksik kalan Staj uygulamalarıyla ilgili planlama ve çözüm çalışmaları, Eczacılık Fakülteleri Dekanlar konseyi kapsamında ortak bir plan uygulama çalışmaları ve çözüm önerileri ile birlikte değerlendirilmektedir.

Uygulamalı dersler öğrencinin hem pratiklerini hem de öğrendiklerini pekiştiren eğitim ortamlarıdır. Laboratuvar ortamında maddelere ve malzemelere dokunmanın, temas etmenin ve işlem yapmanın eğitimdeki önemi yadsınamaz. Bu eğitimlerin Laboratuvar ortamında yapılması ve Stajların da bizzat çalışma ortamlarında yapılması hem öğrenciyi gerçek yaşamla entegre edecektir hem de iş yaşamına hazırlayacaktır. Bu sistemin tamamen dijitalleşmesi bu çerçevede mümkün görünmemektedir.

Bununla birlikte Sanal Eczane programlarının geliştirildiği ve uygulandığı bilinmektedir. Bu doğrultuda Eczacılıkta Laboratuvar uygulamaları ve eczane-endüstri stajları için de dijital sistem çözüm önerileri değerlendirilebilir. Sanal eczane uygulamalarının öğrenciler için staj ve pratik uygulama eğitimleri için pekiştirici olarak yararlı olacağı aşikardır.

Diğer görüş ve öneriler:

Gelecekte dijital eğitim sisteminde Teorik ders notları, kitapçıklar, broşürler ve/veya Video ders sunumları/uygulamaları akademisyenler tarafından oluşturularak, akademisyenlere eserleri için telif ücreti ödenmesi karşılığında dijital sisteme bu video sunumlarının ve ders notların yüklenmesi, öğrencilerin ücret karşılığında erişimi düşünülebilir.

Eczacılıkta, uygulamalı eğitimlerde Fakülteler bağımsız kalmak kaydıyla, Teorik eğitimde bir standardizasyon sağlanarak, tüm eczacılık öğrencilerinin erişebileceği bir dijital merkezi sistem oluşturulabilir.

Eczacılık öğrencilerinin mevcut program içerisinde Pandemi konusunda, eczacının rolü ve uygulamalarıyla ilgili spesifik eğitim almaları önem arz etmektedir. Bu eğitim dijital sistemde devamlı erişebilecekleri bir eğitim olarak da düzenlenebilir.

Gelecekte olası Pandemiler ve buna benzer durumlarda uzaktan eğitim konusunda akademisyenlerin ve öğrencilerin daha hazırlıklı ve deneyimli olmasını sağlama ve online sistemi her yönüyle kullanma ve uygulama yeterliliğinin oluşturulmasıyla amacıyla, bu alanda ilgili eğitim, uygulama ve deneyim artırma gibi öğrenci ve akademisyenlere yönelik çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.

Fen Edebiyat Fakültesi

COVİD-19 salgını nedeni ile yüz yüze eğitime verilen arada, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin uzamaması ve iş hayatına atılmakta gecikmemeleri için online olarak senkron derslere iki hafta içinde başlanmıştır. Online derslere hazırlık aşamasında sürdürülemeyen dersler, dönemin akademik takvimde yer alan bitiş süresine eklenerek öğrencilere eğitimde bir kayıp yaşatılmamıştır. Hali hazırda kullanılmakta olan online ders ve sınav sistemleri oldukça kullanışlı olmasına karşın online ders ve sınav sistemlerinin tek bir portalda birleştirilmesine yönelik çalışmaların da yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yüz yüze eğitim sürecine geçildiğinde de uzaktan eğitim sisteminin dinamik tutulması ve sistemle ilgili öğretim üyelerimize seminer verilmesi, ileride bu gibi felaketler nedeni ile öğretime ara verilmesi durumunda online eğitimlere daha hızlı bir şekilde adapte olunmasını sağlayacaktır.

Tıp Fakültesi

Salgın sonrası öğrencilerin pratik eğitimlerinin artık daha çok laboratuar ve maket üzerinde yapılacağı ön görülerek üniversitelerde bu konudaki eksiklikler giderilmeli ve detaylı simulasyon laboratuarları ivedilikle kurulmalıdır.

Eğitim ve öğretim, ders veren öğretim üyesinin anlatıp öğrencinin dinlediği formattan çıkarılarak interaktif bir hale getirilmelidir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Bu dönemde online öğretim öğrencilerle eş zamanlı gerçekleştiğinde Grafik Tasarım bölümü için olumlu sonuçlanmıştır. Öğrenciler, tüm arkadaşlarının tasarımlarını eş zamanlı olarak inceleme ve geri bildirimde bulunma imkanına sahiptir. Ders kapsamında online sergiler gezilmiştir. Korona virüsü ile ilgili tasarım ve fotoğraf çalışmaları üretmeleri teşvik edilmiş, içinde bulunduğumuz döneme potansiyel sanatçılar ve tasarımcılar olarak birikimleri ile olumlu cevap vermişlerdir. Ayrıca tuval, duvar, ahşap resimleme gibi çalışmalar yapan öğrenciler bunları ders içerisinde ve ders dışı zamanlarda Öğretim Üye’leri ile paylaşmışlardır. Bununla birlikte bazı hocalarımız yüz yüze eğitimin daha verimli olduğu kanısını da taşımaktadırlar. Sonuç olarak, online öğretimin umduğumuzdan verimli geçtiğini söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemlerde Grafik Tasarım Bölümü için seçenek olarak arzu eden hocalarımız için göz önünde bulundurulabilir.

Fen Edebiyat Fakültesi

COVİD-19 salgını nedeni ile yüz yüze eğitime verilen arada, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin uzamaması ve iş hayatına atılmakta gecikmemeleri için online olarak senkron derslere iki hafta içinde başlanmıştır. Online derslere hazırlık aşamasında sürdürülemeyen dersler, dönemin akademik takvimde yer alan bitiş süresine eklenerek öğrencilere eğitimde bir kayıp yaşatılmamıştır. Hali hazırda kullanılmakta olan online ders ve sınav sistemlerioldukça kullanışlı olmasına karşın online ders ve sınav sistemlerinin tek bir portalda birleştirilmesine yönelik çalışmaların da yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yüz yüze eğitim sürecine geçildiğinde de uzaktan eğitim sisteminin dinamik tutulması ve sistemle ilgili öğretim üyelerimize seminer verilmesi, ileride bu gibi felaketler nedeni ile öğretime ara verilmesi durumunda online eğitimlere daha hızlı bir şekilde adapte olunmasını sağlayacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Yüksek lisans eğitiminde literatür, seminer, konferans gibi bilimsel faaliyetlerin online olarak organize edilerek icra edilmesi proje olarak değerlendirilmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

COVİD-19 salgını nedeni ile yüz yüze eğitime verilen arada, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin uzamaması için online olarak senkron derslere iki hafta içinde başlanmıştır. Online derslere hazırlık aşamasında sürdürülemeyen dersler, dönem akademik takvimde yer alan bitiş süresine eklenerek öğrencilere eğitimde bir kayıp yaşatılmayacaktır. Online Eğitim sistemlerine uyum açısından  yüz yüze eğitim sürecine geçildiğinde de bu gibi durumlar açısından eğitimlerin verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.